Vestibularorgane [von *vestib- ], die Gleichgewichtsorgane.